skip to Main Content

S’Associazione culturale Mario Cervo olganizat su Premiu Discograficu “Mario Cervo”
pro dare valore a s’opera de chie, fatende unu tribagliu discograficu, ajuat  su patrimoniu culturale saldu e pro dare un’ ocasione de connoschenzia tra sos artistas e su pubblicu
Pro aere su modulu de isctizione si devet clicare inoghe.


Su premiu est rivoltu a solistas e gruppos istrumentales e vocales fatos dae artistas nadios, nados o vividos in mazore palte in Saldigna, chi apant, sighende sas regulas, postu in vendua unu tribagliu discograficu in s’annu 2015.

Su premiu Mario Cervo est abeltu a totu e si paltit in duas seziones: Tradizione, pro sa musica tradizionale salda, e Novidades, pro sa musica fata de onzi manera.
Pro premiu b’ant sculturas o oggetos de alte salda, fatos aposta pro chie inchet in sa categoria inue at paltetzipadu.

Su Regolamentu completu si podet aere clicchende subra custu link:

 

Ateros aggiornamentos enint pubblicados su Facebook a sos indiritzos:
https://www.facebook.com/concorsodiscograficomariocervo
https://www.facebook.com/archiviomariocervo

Back To Top